cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 85/2023/ NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế; Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 29/01/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phân bổ biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai năm 2024; Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 13/3/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Căn cứ Công văn số 1990/SYT-VP ngày 03/5/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc đề nghị thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2024; Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SYT ngày 22/6/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ được quy định tại Quyết định số 623/QĐ-SYT ngày 10/6/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm vị trí việc làm và sự biến động tăng, giảm về biên chế, nhân sự của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau:

Thông báo thanh lý công cụ dụng cụ thuộc quản lý của TTYT Cẩm Mỹ năm 2023

Tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2/2023Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-TTYT ngày 24/7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc tuyển dụng viên chức đợt 2/223; Căn cứ Công văn số 3865/SYT-VP ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2/2023; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo Tuyển dụng viên chức y tế đợt 2/2023, cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-SYT ngày 19/8/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022, cụ thể như sau:

Bệnh viện Cẩm Mỹ xin thông báo tuyển dụng các vị trí sau đây:

Bệnh viện Cẩm Mỹ xin thông báo đên quý bà con lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, như sau:
tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı