cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


phòng tài chính kế toán

"Trung thực - Chính xác - Hoạt bát - Vui vẻ"

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng TC-KT thành lập ngay sau khi có Quyết định thành lập TTYT Cẩm Mỹ năm 2004 ban đầu có 01 nhân sự, cơ sở đóng tạm tại Trạm y tế xã Nhân Nghĩa. Sau quá trình chia tách và sáp nhập đến nay toàn thể phòng có 11 nhân sự được bố trí làm việc ở các vị trí khác nhau, nhằm đảm bảo cho công tác tài chính kế toán của đơn vị được thực hiện kịp thời, nhanh chóng phù hợp với từng nhiệm vụ được phân công.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng: Đặng Thị Thu Trang, trình độ: đại học, Chức vụ: Trưởng Phòng TCKT, Kế toán trưởng

2. Nhân viên khác:

- 04 đại học

- 01 cao đẳng

- 05 trung cấp

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.     Đầu mối xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;

2.     Quản lý và cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

3.     Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;

4.     Phối hơp với các khoa, phòng, đơn vị xây dựng và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

5.     Thực hiện kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sq1ch, Tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Trung tâm y tế huyện;

6.     Thực hiện chế độ thống kê, kiểm kê, báo cáo theo quy định;

7.     Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, tập huấn…

8.     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao

 

IV. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC

1.     Kết quả

Năm 2014: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Năm 2015: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Năm 2016: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

 

2. Thành tích thi đua:

Năm

Thành tích đạt được

Hình thức khen thưởng

Năm 2014

Tập thể lao đồng tiên tiến

Giấy khen Bệnh viện

Năm 2015

Tập thể lao đồng tiên tiến

Giấy khen Bệnh viện

Năm 2016

Tập thể lao đồng tiên tiến

Giấy khen Sở Y tế

 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tiếp tục thực hiện công tác tài chính kế toán của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành

Phối hợp với các khoa phòng tham mưu lãnh đạo triển khai thêm một số DVKT mới góp phần tăng nguồn thu, cải thiện đời sống cho người lao động trong đơn vị hướng đến tự chủ.

 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı